dnes je 13.6.2024

Input:

253/2005 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 253/2005 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část čtrnáctou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část třetí
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 250/2021 Sb. k 1.7.2022)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 125 se číslo „4” nahrazuje číslem „3”.
2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova „s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60,” včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.
3. V § 126 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
4. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:
㤠127
Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62.


62Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.”.
5. V § 130 se na konci doplňuje věta „Služební průkaz vydává a odnímá ministerstvo.”.
6. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova „nebo dalších pracovněprávních předpisů” zrušují.
7. V § 139 odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
8. V § 139 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova „nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením,” zrušují.
10. V § 139 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
11. V § 139 odstavec 5 zní:
„(5) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu 1 000 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,
d) podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e) podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.”.
12. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova „nebo dalších pracovněprávních předpisů” zrušují.
13. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo”.
14. V § 140 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
15. V § 140 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
16. V § 140 odst. 2 písm. a) se slova „nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením,” zrušují.
17. V § 140 odstavec 3 zní:
„(3) Za správní delikt lze právnické osobě uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).”.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST
Nahrávám...
Nahrávám...