dnes je 18.7.2024

Input:

255/2012 Sb., Zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 255/2012 Sb., Zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 14. června 2012
o kontrole (kontrolní řád)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15 a § 17; ruší § 16
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KONTROLNÍ ŘÁD
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Působnost zákona
(1)  Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „kontrolní orgán”), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba”).
(2)  Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.
§ 2
Kontrola
Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.
HLAVA II
ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE
§ 3
Úkony předcházející kontrole
(1)  Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu.
(2)  O úkonech podle odstavce 1 se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.
HLAVA III
PRŮBĚH KONTROLY
§ 4
Pověření ke kontrole
(1)  Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil (dále jen „kontrolující”).
(2)  Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního orgánu, anebo osoba k tomu pověřená vedoucím kontrolního orgánu (dále jen „nadřízená osoba kontrolujícího”). Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho z nich vedoucím kontrolní skupiny.
(3)  Pověření ke kontrole má formu
a)  písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo
b)  průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.
§ 5
Zahájení kontroly
(1)  Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední.
(2)  Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je
a)  předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba”), jež je přítomna na místě kontroly,
b)  doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo
c)  první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.
(3)  Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2 písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou
Nahrávám...
Nahrávám...