dnes je 22.5.2024

Input:

30/2021 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech, ve znění účinném k 20.4.2023

č. 35/2021 Sb., Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů”) jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se
a) vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky (dále jen „právní předpis územního samosprávného celku”) a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis (dále jen „právní předpis správního úřadu”), a
b) zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem (dále jen „akt”).
(2) Správcem Sbírky právních předpisů (dále jen „správce”) je Ministerstvo vnitra.
(3) Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Název „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů” je dovoleno užívat pouze pro Sbírku právních předpisů podle tohoto zákona.
§ 2
Vyhlášení právního předpisu
(1) Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.
(2) Zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů provede územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zasláním jeho textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy. Není-li možné zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve strojově čitelném formátu, zveřejní se právní předpis nebo jeho část pouze v otevřeném formátu.
(3) Metadata zahrnují
a) identifikaci územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní předpis vydal, uvedením jeho názvu a identifikačního čísla osoby, bylo-li mu přiděleno,
b) druh právního předpisu,
c) číslo právního předpisu stanovené podle § 6,
d) název právního předpisu,
e) datum vydání právního předpisu,
f) zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán,
g) oblast úpravy,
h) účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost právního předpisu,
i) označení právního předpisu, který je rušen nebo měněn, jde-li o změnu či zrušení právního předpisu, a
j) datum vyhlášení právního předpisu, byl-li právní předpis vyhlášen postupem podle odstavce 4.
(4) Nastane-li překážka bránící zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů, správce uveřejní oznámení o existenci této překážky na své úřední desce; je-li potřeba během trvání této překážky neprodleně vyhlásit právní předpis územního samosprávného celku nebo právní předpis správního úřadu, vyhlásí se právní předpis zveřejněním na úřední desce územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní předpis vydal.
(5) Pomine-li překážka bránící
Nahrávám...
Nahrávám...