dnes je 13.6.2024

Input:

305/2000 Sb., Zákon o povodích

č. 305/2000 Sb., Zákon o povodích
ZÁKON
ze dne 4. srpna 2000
o povodích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace
a) Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b) Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c) Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d) Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e) Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.
(2) Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká
a) Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b) Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c) Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d) Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e) Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,
(dále jen „Povodí”).
(3) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.
(5) Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)
§ 2
Přechod vlastnického práva
Věci ve vlastnictví jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do vlastnictví státu. K témuž dni vzniká k těmto věcem a dále k věcem ve vlastnictví státu, které tyto akciové společnosti užívají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, právo hospodaření3) příslušným Povodím uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až e).
§ 3
Přechod ostatních práv a povinností
(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) všechna práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů, na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až e).
(2) Za hodnotu práv a povinností, které přecházejí podle odstavce 1, se u jednotlivých Povodí považuje hodnota práv a závazků, evidovaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v účetnictví příslušné akciové společnosti, vedeném v souladu s právními předpisy. Obdobně to platí pro hodnotu věcí, k nimž vzniká podle § 2 právo hospodaření jednotlivým Povodím.
(3) Určeným majetkem u jednotlivých Povodí jsou pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž jim vzniklo právo hospodaření podle § 2.
(4) Jednotlivá Povodí vytvářejí a používají fond kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu,4) do kterého se převede zůstatek sociálního fondu.
(5) Počáteční minimální výše rezervního a investičního fondu, fondu rozvoje a odměn se rovná výši těchto fondů příslušné akciové společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 4
Hlavní předmět činnosti Povodí
(1) Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků,5) vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví
Nahrávám...
Nahrávám...