dnes je 22.5.2024

Input:

312/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 315/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., k provedení § 4 odst. 1 písm. d):
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 432/2010 Sb.
ODVĚTVOVÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
I. ENERGETIKA
A. Elektřina
A. 1 Výrobna elektřiny
a) výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW,
b) výrobna poskytující podpůrné služby1s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 100 MW,
c) vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny elektřiny,
d) dispečink výrobce elektřiny.
A. 2 Přenosová soustava
a) vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,
b) elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,
c) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy.
A. 3 Distribuční soustava
a) elektrická stanice distribuční soustavy a vedení o napětí 110 kV (stanice typu 110/10 kV, 110/22 kV a 110/35 kV a k nim patřící vedení se posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě),
b) technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.
  
B. Zemní plyn
B. 1 Přepravní soustava
a) vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm,
b) vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným nebo menším než 700 mm,
c) kompresorová stanice,
d) předávací stanice,
e) technický dispečink.
B. 2 Distribuční soustava
a) vysokotlaký a středotlaký plynovod,
b) předávací a regulační stanice,
c) technický dispečink.
B. 3 Skladování plynu
a) podzemní zásobník plynu se skladovací kapacitou nejméně 50 mil. m3 plynu,
b) technický dispečink.
  
C. Ropa a ropné produkty
C. 1 Přepravní soustava
a) tranzitní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 500 mm, včetně vstupních bodů,
b) vnitrostátní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm, včetně vstupních bodů,
c) technický dispečink,
d) přečerpávací stanice,
e) koncové zařízení pro předání ropy,
f) začátek a konec zdvojení ropovodu a odbočky - ježkovací komora.
C. 2 Distribuční soustava
a) produktovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm včetně vstupních bodů,
b) technický dispečink,
c) přečerpávací stanice.
C. 3 Skladování ropy a pohonných hmot
a) zásobník a komplex zásobníků s kapacitou nejméně 40 000 m3,
b) technický dispečink.
C. 4 Výroba pohonných hmot
Rafinérie s kapacitou atmosférické destilace nejméně 500 000 t/rok.
  
D. Centrální zásobování teplem
D. 1 Výrobna tepla
a) výrobna s celkovým instalovaným výkonem nejméně 200 MW,
b) vyvedení tepelného výkonu ze zdroje výroby tepla,
c) dispečink výrobce tepla.
D. 2 Distribuce tepla
a) soustava zásobování tepelnou energií s výkonem nejméně 500 MW,
b) technický dispečink provozovatele
Nahrávám...
Nahrávám...