dnes je 18.7.2024

Input:

315/2022 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023

č. 315/2022 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2022
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:
§ 1
(1)  Tato vyhláška stanoví pro rok 2023:
a)  hodnoty bodu,
b)  výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”),
c)  výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) , pojištěncům Spojeného království podle Dohody o obchodu a spolupráci2) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb3) , (dále jen „zahraniční pojištěnec”),
d)  regulační omezení pro úhrady uvedené v § 4 až 20, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”).
(2)  Poskytovatelem je poskytovatel
a)  lůžkové péče,
b)  v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c)  specializované ambulantní péče, poskytovatel dialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami4) , (dále jen „seznam výkonů”),
d)  ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
e)  v oboru zubní lékařství,
f)  ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost”),
g)  ambulantní péče v odbornostech 914, 916, 921 a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,
h)  ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,
i)  zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
j)  lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,
k)  lékárenské péče,
l)  jednodenní péče.
§ 2
(1)  Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2021 a referenčním obdobím roku 2019 se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2019. Referenčními hodnotami poskytovatele jsou hodnoty příslušných úhradových ukazatelů poskytovatele v referenčním období a referenčním období roku 2019.
(2)  Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2023.
(3)  Do referenčního období roku 2019 jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020. Do referenčního období jsou
Nahrávám...
Nahrávám...