dnes je 13.6.2024

Input:

323/2012 Sb., Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

č. 323/2012 Sb., Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2012
o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
Ministerstvo financí stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb.:
§ 1
Vzor žádosti
Vzor žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů se stanoví v příloze této vyhlášky.
§ 2
Přílohy žádosti a jejich obsah
Přílohy žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů tvoří tyto doklady:
a) analýza současné ekonomické situace územního samosprávného celku, jejíž nedílnou součástí je
1. finanční plán (profil) investice, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 1 zákona o dluhopisech,
2. odhad škod, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona o dluhopisech, nebo
3. rozpočet projektu a právní akt o poskytnutí peněžních prostředků Evropské unie, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 3 zákona o dluhopisech,
b) přehled dlouhodobých finančních závazků územního samosprávného celku (např. půjčky, úvěry, dlouhodobé finanční výpomoci, vlastní vydané dluhopisy) ke dni podání žádosti; u každého závazku se uvede druh závazku, jeho výše v době vzniku, datum jeho vzniku, datum jeho splatnosti, částka zbývající ke splacení, rozložení zbývajících splátek v jednotlivých letech a úrokové zatížení závazku,
c) rozpočtový výhled s promítnutím splátky nebo splátek jistin krátkodobých a dlouhodobých závazků,
d) rozbor předpokládaných dopadů vydání komunálních dluhopisů na ekonomickou situaci územního samosprávného celku po celou dobu splatnosti dluhopisů, v němž se uvedou zejména výdaje spojené se splácením komunálních dluhopisů v jednotlivých letech v rozdělení na splátky jistin a úroky,
e) návrh smlouvy o zabezpečení vydání emise komunálních dluhopisů,
f) návrh emisních podmínek,
g) usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku o vydání komunálních dluhopisů, celkové jmenovité hodnotě emise a účelu použití peněžních prostředků získaných vydáním dluhopisů, a případně též usnesení orgánů územního samosprávného celku o projednání dokladů uvedených v písmenech a) až f),
h) poslední dva závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření a usnesení zastupitelstva o jejich schválení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 323/2012 Sb.
VZOR
 
 
Žádost o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů
 
podle § 27 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb.
I.
 
1. Údaje o žadateli
1a. Úplný název
 
1b. Adresa sídla
 
1c. Identifikační číslo
 
Nahrávám...
Nahrávám...