dnes je 18.7.2024

Input:

324/2016 Sb., Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 324/2016 Sb., Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 6. září 2016
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy V
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1)
a)  některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání,
b)  povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému,
c)  působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti dodávání a používání biocidních přípravků, v oblasti účinných látek a v oblasti dodávání ošetřených předmětů,
d)  sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1) a tímto zákonem.
HLAVA II
NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 2
(1)  Právnické a podnikající fyzické osoby, které dodávají biocidní přípravek na trh na území České republiky
a)  na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) poskytnou model nebo návrh balení, označení nebo příbalové informace2) ,
b)  zajistí, aby biocidní přípravek byl označen v českém jazyce včetně příbalových informací3) ,
c)  zajistí, aby biocidní přípravek byl klasifikován, označován a balen podle čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/20124) (dále jen „nařízení o biocidech”), nejedná-li se o biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1.
(2)  Právnické a podnikající fyzické osoby, které předkládají ministerstvu žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku, předloží ministerstvu
a)  žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku v českém jazyce5) ,
b)  dokumentaci předkládanou k žádosti v českém jazyce; listiny, které jsou součástí dokumentace a byly vyhotoveny v jiném než českém jazyce, se musí předložit v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka5) ,
c)  souhrn vlastností biocidního přípravku v českém jazyce6) ,
d)  překlad povolení biocidního přípravku uděleného referenčním členským státem v českém jazyce, jde-li o žádost o následné vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku7) .
(3)  Ministerstvo může upustit od požadavku, aby listiny předkládané podle odstavce 2 byly přeloženy do českého jazyka, a sdělit žadateli, že takový překlad nepožaduje. Takové opatření může ministerstvo učinit též prohlášením na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.
HLAVA III
HLÁŠENÍ OTRAV
§ 3
Nahrávám...
Nahrávám...