dnes je 13.6.2024

Input:

329/2008 Sb., Vyhláška o centrální evidenci exekucí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 329/2008 Sb., Vyhláška o centrální evidenci exekucí, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2008
o centrální evidenci exekucí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
426/2008 Sb.
(k 15.12.2008)
v § 3 odst. 1 nahrazuje slova
366/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 1 odst. 2 a 3, § 2 odst. 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1; vkládá § 2a; nová přechodná ustanovení
489/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1, § 2, § 3, § 5; nová přechodná ustanovení
265/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 a § 5; nové přechodné ustanovení
517/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 2, § 2a a § 3
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 125 odst. 5 a § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
§ 1
(1) Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence”) je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).
(2) Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora”) poskytuje exekutorovi přístup k elektronickému zápisu nebo změně (dále jen „zápis”) a k vkládání údajů do evidence, jakož i k výmazu údajů z evidence, podle § 4 odst. 1.
(3) Do evidence se zapisují údaje podle § 2 uvedené v písemnostech podle § 125 odst. 1 písm. a) až c) a písm. f) exekučního řádu nebo ve spisu vedeném exekutorem. Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.
§ 2
(1) Do evidence se zapisuje
a) označení exekučního soudu,
b) údaje o exekučním titulu, a to
1. druh exekučního titulu,
2. orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila,
3. den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a
4. jeho číslo jednací,
c) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,
d) vymáhaná povinnost takto:
1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění,
2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,
3. výše vymáhaného peněžitého plnění a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,
e) údaj o tom, zda řízení byla spojena,
e) údaj o tom, že proti povinnému je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nejde-li o exekuci podle § 67 odst. 2 exekučního řádu,
f) údaj o tom, že exekuce je vedena po skončení odkladu exekuce podle § 54 odst. 9 exekučního řádu.
(2) Do evidence se zapisuje
a) označení soudu, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce,
b) spisová značka usnesení, jímž bylo rozhodnuto o odkladu nebo zastavení exekuce,
c) den, měsíc a rok vydání usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR.
(3) U povinného-fyzické osoby se zapisuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede.
 
(4) U povinného-právnické osoby se zapisuje
a) název nebo obchodní firma,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresa sídla včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede.
(5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u
Nahrávám...
Nahrávám...