dnes je 22.5.2024

Input:

2/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

č. 2/2018 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dne 28. prosince 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Republiky Tádžikistán
O LETECKÝCH SLUŽBÁCH
Vláda České republiky a vláda Republiky Tádžikistán, dále uváděné jako „smluvní strany”,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,
vedeny přáním sjednat dohodu v souladu s uvedenou Úmluvou za účelem zřízení pravidelných leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států založených na principu vzájemnosti,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Definice
Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:
a) výrazem „Úmluva” se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh a Úmluvy přijaté podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny vstoupily v platnost nebo byly potvrzeny státy obou smluvních stran,
b) výrazem „letecké úřady” se rozumí v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Republiky Tádžikistán Ministerstvo dopravy Republiky Tádžikistán nebo, v obou případech, kterákoli jiná osoba nebo orgán zmocněný k provádění funkcí vykonávaných v současnosti uvedenými leteckými úřady,
c) výrazem „určený letecký podnik” se rozumí letecký podnik, který byl určen a oprávněn podle článku 4 této dohody,
d) výraz „území” ve vztahu ke smluvním stranám má význam, který je pro něj stanoven v článku 2 Úmluvy,
e) výrazy „letecká dopravní služba”, „mezinárodní letecká dopravní služba”, „letecký podnik” and „přistání pro potřeby nikoli obchodní” mají význam, který je pro ně stanoven v článku 96 Úmluvy,
f) výrazem „tarif” se rozumějí ceny, které mají být účtovány za přepravu cestujících, zavazadel nebo zboží (s výjimkou poštovních zásilek), včetně podstatných doplňkových výhod poskytovaných nebo dostupných společně s takovou přepravou, a provize placené při prodeji dokladů pro přepravu osob nebo při odpovídajících transakcích pro přepravu zboží. Zahrnují také podmínky, které upravují použitelnost ceny za přepravu nebo platbu provizí,
g) výrazem „kapacita” se ve vztahu k dohodnutým službám rozumí nabízená sedadlová kapacita letadla používaného při těchto službách, násobená počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky,
h) výrazem „Příloha” se rozumí Příloha k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 22 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást
Nahrávám...
Nahrávám...