dnes je 18.7.2024

Input:

342/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění účinném k 2.8.2021

č. 342/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění účinném k 2.8.2021
ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část třicátou druhou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třetí
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části čtyřicátou třetí a třicátou pátou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část šestou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmnáctou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část sedmou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část třicátou šestou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část čtyřicátou pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova „ ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a”.
2. V § 3 odst. 4 se čárka na konci písmene d) nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, uvádí se místo a okres narození,”.
3. V § 3 odst. 4 písm. i) se slova „datum zrušení údaje o pobytu” nahrazují slovy „datum ukončení pobytu”.
4. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene p) doplňují slova „ ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a”.
5. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5)  Ministerstvo je uživatelem5veškerých údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.”.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
6. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8)  V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3a až 5 a § 8 odst. 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:
a)  přidělené uživatelské jméno zpracovatele údajů,
b)  den, měsíc, rok a čas zpracování,
c)  rodné číslo obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný,
d)  důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.”.
7. V § 3a odst. 1 větě druhé se slova „Krajský úřad” nahrazují slovy „Kraj a krajský úřad”.
8. V § 3a odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.”.
9. V § 4 se věta třetí nahrazuje větou „Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.”.
10. V § 5 se věta druhá nahrazuje větou „Obec a obecní
Nahrávám...
Nahrávám...