dnes je 13.6.2024

Input:

383/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

č. 383/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2013
o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem stanoví podle § 18 odst. 11 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi):
§ 1
Vzor formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb., je stanoven v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Balvín v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 383/2013 Sb.
Formulář pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
  
 
Údaje za rok
 
  
ODDÍL 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POVINNÉ OSOBY
 
Název
IČO
Ulice, č.p./č.o.
Obec
PSČ
  
ODDÍL 2: ČLENĚNÍ VYDANÝCH VĚCÍ
 
Řádek
č.
Název položky a její členění
Ocenění (Kč)
Počet
1 Kč
Při pořízení
Před vyřazením
 
1
2
3
4
5
1
Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek
 
 
 
 
2
Pozemky (z řádku 1)
 
 
 
 
3
z toho:
Stavební pozemky
 
 
 
 
4
Lesní pozemky
 
 
 
 
5
Zahrady, pastviny, louky
 
 
 
 
6
Rybníky a další vodní plochy
 
 
 
 
7
Zastavěná plocha
 
 
 
 
8
Ostatní pozemky
 
 
 
 
9
Stavby (z řádku 1)
 
 
 
 
10
z toho:
Bytové domy a bytové jednotky
 
 
 
 
11
Budovy pro služby obyvatelstvu
 
 
 
 
12
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
 
 
 
 
13
Komunikace a veřejné osvětlení
 
 
 
 
14
Jiné inženýrské sítě
 
 
 
 
15
Ostatní stavby
 
 
 
 
16
z řádku
15
Nemovité kulturní památky, kromě církevních staveb
 
 
 
 
17
Církevní stavby
 
 
 
 
18
Technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné 1 Kč
 
 
 
 
19
Ostatní dlouhodobý hmotný nemovitý majetek (z řádku 1)
 
 
 
 
20
Dlouhodobý hmotný movitý majetek
 
 
 
 
21
Kulturní předměty (z řádku 20)
 
 
 
 
22
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (kromě souboru movitých věcí z řádku 21)
 
 
 
 
23
Majetek neuvedený v řádku 21 a 22
 
 
 
 
24
Ostatní majetek výše neuvedený
 
 
 
 
  
ODDÍL 3: DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 
Řádek č.
Druh pozemku nebo stavby
Katastrální území
Parcelní číslo
 
1
2
3
 
Stavební pozemky
 
 
 
Lesní pozemky
 
 
 
Zahrady, pastviny, louky
 
 
 
Rybníky a další vodní plochy
 
 
 
Zastavěná plocha
 
 
 
Ostatní pozemky
 
 
 
Bytové domy a bytové jednotky
 
 
 
Budovy pro služby obyvatelstvu
 
 
 
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
 
 
 
Komunikace a veřejné osvětlení
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...