dnes je 22.5.2024

Input:

384/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016 II, FIX %

č. 390/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se slovo „závazku” nahrazuje slovem „dluhu”.
2. V § 8 odst. 6 se slova „bezpodílového spoluvlastnictví manželů” nahrazují slovy „společného jmění manželů” a slovo „závazků” se nahrazuje slovem „dluhů”.
3. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé, osvojení, podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti a smrti, přivolení k zásahu do integrity, přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, ve věcech opatrovnických a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 5 000 Kč.”.
4. V § 9 odst. 3 písm. a),
Nahrávám...
Nahrávám...