dnes je 18.7.2024

Input:

387/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI %

č. 387/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. listopadu 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro
Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020 II, CPI % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI %
Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 20 II
Pořadové číslo emise: 87.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz k datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4. 11. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6. 2020
Datum emise: 12. 12. 2013
Datum splatnosti: 12. 12. 2020
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004204
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)  fyzická osoba,
b)  občanské sdružení fyzických osob nebo honební společenstvo,
c)  odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d)  nadace nebo nadační fond,
e)  obecně prospěšná společnost,
f)  stavovská komora nebo profesní organizace,
g)  školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem není ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
h)  Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
i)  veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
Nahrávám...
Nahrávám...