dnes je 22.5.2024

Input:

406/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

č. 406/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2008 Sb., vyhlášky č. 103/2012 Sb., vyhlášky č. 27/2013 Sb., vyhlášky č. 431/2013 Sb. a vyhlášky č. 46/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova „pomocných rostlinných přípravků” nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů”.
2. V poznámce pod čarou č. 5 se slova „pomocných rostlinných přípravcích” nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech”.
3. V § 3a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
4. V § 3a odst. 2 se slova „odstavců 1 až 2” nahrazují slovy „odstavce 1”.
5. V příloze č. 1 část 1. zní:
„1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití prováděné v testačních zařízeních Ústavu
 
Druh zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny
Sazba náhrad nákladů za 1 skupinu v Kč
Selata - od odstavu do 17 kg živé hmotnosti1
6 600
Prasata - od 17 do 110 kg živé hmotnosti1
13 200
Prasata (finální hybridi) - od 30 do 110 kg (celá skupina 100 ks)3
165 000
Králíci - od odstavu do jatečně zralosti1
11 000
Kuřata - od 1 dne do 36 dní2
2 750
Kachňata - od 1 dne do jatečně zralosti2
3 300
Housata - od 1 dne do jatečně zralosti2
4 400
Krůťata - od 1 dne do jatečně zralosti2
4 400
Nosnice - od počátku snášky (jedna skupina/měsíc chovu)
1 650
1) Sazba náhrad nákladů na zkušební úkon se počítá za dobu do dosažení požadované hmotnosti.
2) Sazba náhrad nákladů za zkušební úkon se počítá za celou vymezenou dobu.
3) § 7 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V příloze č. 1 části 2. se číslo „200” nahrazuje číslem „380”.
7. V příloze č. 1 část 3. zní:
„3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv
a) analýza
Nahrávám...
Nahrávám...