dnes je 13.6.2024

Input:

405/2015 Sb., Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

č. 405/2015 Sb., Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 78 odst. 5 energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,
b) rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) měřenou spotřebou spotřeba nebo registrace tepelné energie stanovená jako rozdíl odečtených hodnot zjištěných na konci a na začátku daného zúčtovacího období na měřidle tepelné energie podle zákona o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,
b) srovnatelnou spotřebou tepelné energie pro vytápění spotřeba nebo registrace tepelné energie pro vytápění odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie s ohledem na srovnatelné klimatické podmínky daného období,
c) srovnatelnou spotřebou tepelné energie na přípravu teplé vody spotřeba tepelné energie na přípravu teplé vody pro odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie stanovená z průměru na 1 m2 podlahové plochy v měřených objektech nebo částech objektů.
§ 3
Způsob dělení nákladů na dodávku tepelné energie
(1) Náklady na tepelnou energii pro vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a její dodávku do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo částí objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa, se rozdělí na složku základní a spotřební.
(2) Základní složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění činí 40 % celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění a základní složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody činí 30 % celkových nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody. Uvedené základní složky se rozdělí v případě
a) vytápění podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů
Nahrávám...
Nahrávám...