dnes je 22.5.2024

Input:

432/2012 Sb., Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

č. 432/2012 Sb., Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby
[zrušeno č. 319/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2012
o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 32b odst. 3 zákona o poštovních službách:
§ 1
Evidence výnosů
(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b odst. 1 věty první zákona o poštovních službách tím, že vede evidenci minimálně o výnosech z:
a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;
b) dodání poštovních balíků;
c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;
d) ostatních poštovních služeb;
e) jiné podnikatelské činnosti.
(2) Provozovatel vede účetnictví tak, aby zajistil evidenci výnosů ze služeb podle odstavce 1 písm. a) až d) v členění na vnitrostátní poštovní služby, poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby.
(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evidence výnosů za kalendářní rok s účetnictvím, a to v rámci řádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky.
§ 2
Evidence příjmů
(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b odst. 1 věty druhé zákona o poštovních službách tak, že vede evidenci minimálně o příjmech z:
a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;
b) dodání poštovních balíků;
c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;
d) ostatních poštovních služeb;
e) jiné podnikatelské činnosti.
(2) Provozovatel vede evidenci příjmů tak, aby zajistil její členění ze služeb podle odstavce 1 písm. a) až d) na vnitrostátní poštovní služby, poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby.
(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evidence příjmů za kalendářní rok s daňovou evidencí vedenou podle zvláštního právního předpisu upravujícího daně z příjmů.
§ 3
Vykazování výsledků evidence
Provozovatel předkládá výsledky evidence výnosů vedené podle § 1 nebo evidence příjmů vedené podle § 2 na formuláři způsobem podle § 32a odst. 3 zákona o poštovních službách. Vzor formuláře a pravidla pro jeho
Nahrávám...
Nahrávám...