dnes je 18.7.2024

Input:

430/2017 Sb., Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

č. 430/2017 Sb., Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2017
o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ ÚZEMÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚST A OBCE S LÁZEŇSKOU KULTURNÍ KRAJINOU ZA PAMÁTKOVÉ REZERVACE
§ 1
(1)  Za památkové rezervace se prohlašují území vybraných částí
a)  města Františkovy Lázně (554529), okres Cheb, Karlovarský kraj, a města Cheb (554481), okres Cheb, Karlovarský kraj,
b)  města Karlovy Vary (554961), okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj,
c)  města Mariánské Lázně (554642), okres Cheb, Karlovarský kraj, a obce Valy (572781), okres Cheb, Karlovarský kraj.
(2)  Kulturními hodnotami v památkových rezervacích podle odstavce 1 jsou zejména hodnoty architektonické, urbanistické, historické, umělecké, estetické a krajinné, které dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj sídla, včetně rozvoje lázeňství, a vytvářejí jeho prostředí jako lázeňskou kulturní krajinu.
§ 2
Hranice území památkových rezervací
Hranice území památkových rezervací podle § 1 odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a orientačně graficky vyznačeny na mapách uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Podmínky zabezpečení ochrany památkových rezervací
Pro zabezpečení ochrany památkových rezervací podle § 1 odst. 1, jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného stavbami, architektonickými soubory, nemovitými kulturními památkami, jednotlivými objekty, charakterem a uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, veřejnými prostranstvími, vodními plochami, vodními toky a trvalými porosty, se stanovují tyto podmínky:
a)  při rozhodování o umístění staveb a zařízení a o terénních úpravách musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická struktura,
b)  při rozhodování o umístění stavby a zařízení a o změně stavby musí být respektováno prostorové uspořádání dotčených nemovitostí a jejich kulturní hodnoty a nesmí dojít k negativním změnám estetickým, technickým a funkčním,
c)  při rozhodování o modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat charakter a měřítko dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž území se památková
Nahrávám...
Nahrávám...