dnes je 18.7.2024

Input:

441/2012 Sb., Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

č. 441/2012 Sb., Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2012
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií
a)  při výrobě tepelné energie pro
1.  kotle,
2.  spalinové kotle a
3.  solární kolektory,
b)  při výrobě elektřiny pro
1.  parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou,
2.  plynovou turbínu,
3.  paroplynové zařízení,
4.  spalovací motor,
c)  při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro
1.  paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
2.  parní protitlakou turbínu,
3.  kondenzační odběrovou turbínu,
4.  plynovou turbínu,
5.  spalovací motor,
6.  mikroturbínu,
7.  Stirlingův motor,
8.  palivový článek,
9.  parní stroj,
10.  organický Rankinův cyklus, nebo
11.  kombinace technologií uvedených v bodech 1 až 10.
(2)  Minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií se nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla
a)  se spalovacími motory do celkového elektrického výkonu výrobny energie 90 kW,
b)  využívající jaderné palivo,
c)  využívající odpadní tepelnou energii z chemických procesů, nebo
d)  určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provozované pouze při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energie a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu, které jsou takto navrženy a specifikovány v dokumentaci pro umístění a povolení stavby.
(3)  Vyhláška dále stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie
a)  při výrobě tepelné energie pro
1.  kotle,
2.  technologie uvedené v odstavci 1 písm. c) do celkového elektrického instalovaného výkonu 7,5 MW, při jejich instalaci do stávající výrobny tepla však jen do výše odpovídající možnému využití jejího dosavadního tepelného výkonu pro výrobu elektřiny,
3.  výrobny tepla využívající geotermální energii s výkonem nad 200 kW,
b)  při výrobě elektřiny pro technologie uvedené v odstavci  1 písm. c).
(4)  Vyhláška stanoví dále
a)  způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombinované výrobě elektřiny a tepla,
b)  četnost vyhodnocování skutečné účinnosti užití energie a její porovnání s hodnotami
Nahrávám...
Nahrávám...