dnes je 13.6.2024

Input:

453/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

č. 453/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2017
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Zkouška odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace
(K § 19 zákona)
(1) Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) zákona zahrnuje znalost
a) zákona a dalších právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, životního prostředí a jeho složek podle § 2 zákona1) ,
b) právních předpisů z oblasti územního plánování a stavebního řádu,
c) postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí,
d) přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí a veřejné zdraví.
(2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) podává uchazeč ministerstvu.
(3) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně pětičlenná zkušební komise (dále jen „komise”) složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a jeden odborník, jehož jmenování navrhlo Ministerstvo zdravotnictví. Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(4) Uchazeč je pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním.
(5) Zkouška konaná pro účely udělení autorizace se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Komise seznámí uchazeče s výsledky hodnocení písemné zkoušky nejpozději při ústní zkoušce. Nevykonal-li uchazeč úspěšně ústní zkoušku, opakuje pouze tuto část zkoušky.
(6) Zkouška konaná pro účely prodloužení autorizace zahrnuje pouze ústní zkoušku.
(7) Písemnou zkoušku skládá uchazeč ve formě písemného testu. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá na 4 zkušební otázky. Členové komise mohou klást doplňující otázky. Zkouška je neveřejná.
(8) O zkoušce se pořizuje písemný záznam, v němž je uvedeno hodnocení písemné i ústní zkoušky. Tento písemný záznam podepisují členové komise.
(9) Zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl” nebo „nevyhověl”. O úspěšně vykonané zkoušce vydá ministerstvo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení”). Vzor osvědčení je uveden v příloze k této vyhlášce. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl”, poučí komise o možnosti a podmínkách opakování zkoušky.
(10) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín zkoušky.
(11) Uchazeč může o vykonání zkoušky
Nahrávám...
Nahrávám...