dnes je 18.7.2024

Input:

478/2006 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla

č. 478/2006 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2006
o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 89 odst. 2 zákona:
§ 1
(1)  Škoda vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie se stanovuje podle výše nákladů na dodávku neoprávněně odebraného tepla pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, či pro jiné využití. Náklady na neoprávněně odebrané teplo dodané v teplé užitkové vodě se stanoví podle prováděcího právního předpisu1) .
(2)  Množství neoprávněně odebraného tepla pro vytápění nebo pro jiné využití se stanoví podle údajů stanovených měřidel za dobu trvání neoprávněného odběru tepla. Není-li možné zjistit dobu trvání neoprávněného odběru tepla, má se za to, že trval nepřetržitě ode dne posledního odečtu měřicího zařízení do dne zjištění, s výjimkou dnů mimo topné období a dnů, kdy dodávka tepla byla přerušena.
(3)  Není-li dodávka tepla pro vytápění či jiné účely měřena, stanoví se množství neoprávněně odebrané tepelné energie jako součin plného příkonu všech spotřebičů tepla, doby jejich denního skutečného využití a počtu dnů, po které neoprávněný odběr tepla trval, vyjma dnů mimo topné období a dnů, kdy byla dodávka tepla přerušena. Pokud nelze zjistit dobu skutečného denního využití, má se za to, že trvalo 16 hodin. Pokud nelze zjistit plný příkon všech spotřebičů, určí se podle maximálního možného průtoku a průměrné teploty teplonosné látky v
Nahrávám...
Nahrávám...