dnes je 13.6.2024

Input:

489/2021 Sb., Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

č. 489/2021 Sb., Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen „registrace podpory”), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výrobcem energie výrobce1) , výrobce tepla2) , výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu,
b) formou podpory výkupní cena, zelený bonus na elektřinu v ročním nebo hodinovém režimu, aukční bonus v ročním nebo hodinovém režimu, zelený bonus na teplo, zelený bonus na biometan nebo bonus k transformaci výroby tepla.
§ 3
Postup registrace podpory
(1) Výrobce energie při registraci podpory v systému operátora trhu uvede údaje o
a) výrobci energie,
b) zdroji elektřiny, výrobně tepla3) , výrobně tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobně biometanu a
c) podpoře.
(2) Výrobce energie dále při registraci podpory v systému operátora trhu čestně prohlásí, zda je podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona a zda má neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona. Změnu stavu podle věty první výrobce energie v systému operátora trhu bezodkladně zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně uvedení data, ke kterému k této změně došlo.
(3) Dnem provedení registrace podpory se rozumí den, kdy výrobce energie úplně a správně zaevidoval údaje potřebné k registraci podpory podle odstavce 1.
§ 4
Evidence údajů o výrobci energie
(1) Výrobce energie uvede v systému operátora trhu své identifikační, kontaktní a platební údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je uznávaným elektronickým podpisem.
(2) Operátor trhu v systému operátora trhu přidělí výrobci energie po zaevidování údajů podle odstavce 1 registrační číslo, pokud jej již nemá přiděleno podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo plynem, a umožní mu přístup do systému operátora trhu.
§ 5
Evidence údajů o zdroji elektřiny
(1) Výrobce v systému operátora trhu uvede údaje o zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor
a) zdroji elektřiny a
b) výrobně elektřiny, jejíž součástí je evidovaný zdroj elektřiny, pokud jej již výrobna elektřiny nemá
Nahrávám...
Nahrávám...