dnes je 13.6.2024

Input:

515/2020 Sb., Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění účinném k 1.8.2021

č. 515/2020 Sb., Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění účinném k 1.8.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
částka č. 229/2020
 
 
275/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění úvodní větu, § 2 a přílohu č. 2
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:
§ 1
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
(1) Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem položek podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministr:
Hamáček v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 
Označení a uvozovací text položky
Obsah položky
1. Název
Uvede se úplný název povinného subjektu bez použití zkratek.
2. Důvod a způsob založení
Uvede se důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých vykonává svoji činnost.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi. Jako textová informace se vždy uvede zřizovatel povinného subjektu, nadřízený orgán povinného subjektu, případně další nadřízené orgány povinného subjektu, pokud se liší přímé vedení od metodického.
3. Organizační struktura
Uvede se popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi, včetně dalších informací o organizačních útvarech povinného subjektu, například odborech a odděleních.
4. Kontaktní spojení
Uvedou se kontaktní údaje povinného subjektu.

Dále se uvedou kontaktní údaje jednotlivých organizačních útvarů nebo úřadoven s upřesňujícími informacemi.
Nahrávám...
Nahrávám...