dnes je 22.5.2024

Input:

525/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění účinném k 27.4.2023

č. 525/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění účinném k 27.4.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o formulářových podáních pro daně z příjmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
335/2021 Sb.
(k 14.9.2021)
mění přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
437/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6; nová přechodná ustanovení
312/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohy č. 1 až 3, 5 až 8 a 11; nová přechodná ustanovení
112/2023 Sb.
(k 27.4.2023)
mění § 2 a vkládá přílohy č. 12 a 13
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) přiznání k dani z neočekávaných zisků je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF.
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických
Nahrávám...
Nahrávám...