dnes je 13.6.2024

Input:

520/2020 Sb., Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

č. 520/2020 Sb., Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2020
o provádění adaptačně-integračních kurzů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 155b odst. 1 a 5 až 7 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu (dále jen „kurz”) zajišťovaného centrem na podporu integrace cizinců (dále jen „centrum”),
b) výše úhrady za účast cizince na kurzu,
c) obsahová náplň a časový rozsah kurzu,
d) podmínky absolvování kurzu cizincem,
e) povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu,
f) požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu (dále jen „lektor”) a tlumočníka kurzu (dále jen „tlumočník”) a
g) obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky a způsob jejich provádění a hodnocení.
ČÁST DRUHÁ
KURZ A JEHO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 2
Druhy kurzů
(1) Z hlediska organizačního zajištění se kurzy člení na kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost.
(2) Na kurz určený pro veřejnost má právo se hlásit každý cizinec, který zaplatil úhradu za svoji účast na kurzu.
(3) Kurz neurčený pro veřejnost může centrum zajistit na základě požadavku právnické osoby, která
a) ponese náklady spojené se zajištěním prostor, lektora a tlumočníka,
b) zajistí prostory pro konání kurzu schválené centrem a
c) určí cizince, kteří budou účastníky kurzu.
(4) Ve věci svého zařazení na konkrétní kurz neurčený pro veřejnost cizinec osloví právnickou osobu podle odstavce 3.
§ 3
Jazyk kurzu
(1) Kurz je veden v českém jazyce lektorem s odbornou způsobilostí podle § 16 a jeho obsah tlumočí tlumočník s odbornou způsobilostí podle § 18 do jednoho z jazyků uvedených v odstavci 2.
(2) Obsah kurzu je tlumočen do jazyka
a) anglického,
b) arabského,
c) francouzského,
d) mongolského,
e) ruského,
f) srbského,
g) španělského,
h) ukrajinského, nebo
i) vietnamského.
(3) Na základě souhlasu ministerstva může centrum zajišťovat kurz, jehož obsah bude tlumočen do jazyka neuvedeného v odstavci 2 soudním tlumočníkem pro daný jazyk nebo osobou splňující ve vztahu k danému jazyku požadavky uvedené v § 26 zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
§ 4
Místo konání kurzu
(1) Centrum zajišťuje kurz v prostorách, které svými rozměry a svým vybavením umožňují řádný průběh kurzu pro počet účastníků, pro který je kurz určen.
(2) Kurz je neveřejný.
§ 5
Počet účastníků kurzu
(1) Počet účastníků kurzu určeného pro veřejnost činí nejméně 10 a nejvýše 30.
(2) Počet účastníků kurzu neurčeného pro veřejnost činí nejvýše 30.
(3) Centrum může se souhlasem ministerstva zajistit kurz i pro nižší nebo vyšší počet účastníků, než je uveden v odstavci 1 nebo 2.
§ 6
Oznamování informací o kurzu
(1) Centrum oznámí ministerstvu nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem konání příslušného kurzu tyto údaje:
a) druh kurzu podle § 2,
b) datum a čas konání kurzu,
c) místo konání kurzu,
d) jazyk, do kterého bude obsah kurzu tlumočen,
e) nejvyšší možný počet
Nahrávám...
Nahrávám...