dnes je 18.7.2024

Input:

72/2022 Sb., Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

č. 72/2022 Sb., Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2022
o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření,
b)  vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,
c)  způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,
d)  způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,
e)  způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,
f)  způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod.
§ 2
Rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů
Zdroje elektřiny se podle data jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie pro výrobu elektřiny a instalovaného výkonu rozdělují do sektorů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Vzory výkazů technických a ekonomických údajů o výrobnách elektřiny a jejich provozu
(1)  Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu zajistí uveřejnění vzorů výkazů podle odstavce 1 na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím vyplnění a předání výkazů elektronicky.
§ 4
Způsob výpočtu snížení provozní podpory o poskytnutou investiční podporu
(1)  Oznámí-li výrobce operátorovi trhu individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon”), snižuje se v období od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny podpora elektřiny o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny nebo o redukční faktor snižující podporu elektřiny za zúčtovací období, jejichž výše je určena postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o podporu elektřiny vyrobené ve zdroji elektřiny z
a)  obnovitelných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012,
b)  obnovitelných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, s poskytnutou investiční podporou do 20 % z celkových investičních nákladů, nebo
c)  vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů, který byl uveden do
Nahrávám...
Nahrávám...