dnes je 13.6.2024

Input:

8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2021
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
445/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 14 odst. 1
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 5, § 28 odst. 6, § 29 odst. 6, § 74 odst. 7 a § 76 odst. 2 a 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) Katalog odpadů,
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,
c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,
g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,
h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,
i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3) ,
b) těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
c) přechodným kovem jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, yttria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
d) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,
e) částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,
f) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.
§ 3
Katalog odpadů
Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
§ 4
(1) Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.
(2) Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01
Nahrávám...
Nahrávám...